Aanpassing bouwbudget scholen noodzakelijk

De problematiek van de te lage normbedragen is landelijk bekend. In het adviesrapport ‘Gezond en Goed- Scholenbouw in topconditie’, deed de voormalig Rijksbouwmeester in 2009 al een aanbeveling voor de actualisatie in de bekostiging naar de Rijksoverheid. Meer recent is het rapport ‘De praktijk gecheckt’, van de Algemene Rekenkamer.

Hieraan staat dat de normbedragen, die de VNG in haar Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs hanteert voor nieuwbouw, niet blijken te passen bij de ambities van de bewindslieden. En over het algemeen zelfs niet bij de eisen die het Bouwbesluit 2012 aan gebouwen stelt. In de helpdesk van Ruimte-OK, komen dan ook geregeld vragen binnen of de VNG voornemens is de normbedragen bij te stellen zodat deze weer aansluiting krijgt bij de realiteit. Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen. Na de gemeenten IJsselstein, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug, stemde recent ook de gemeenteraad van Amsterdam in met de door het college voorgestelde aanpassing. Met de verhoging van de normbedragen lopen deze gemeenten voorop in de landelijke discussie over de mogelijke aanpassing van de VNG-(advies)normen. Momenteel werkt de vereniging aan de uitwerking van de met leden opgestelde toekomstvisie op onderwijshuisvesting ‘De lat omhoog’ uit 2015’. Het verhogen van het macrobudget (verhoogde uitkering in gemeentefonds) voor de bekostiging van nieuwe onderwijsgebouwen heeft daarin hoge prioriteit. Als reden voor het tekort schietende normbedrag wordt in de visie gewezen op het feit dat de diverse wijzigingen van het bouwbesluit nooit hebben geleid tot een hogere storting in dit gemeentefonds. Daardoor heeft er ook nooit een verhoging van de VNG normbedragen plaatsgevonden. Gemeenten en schoolbesturen trekken steeds vaker gezamenlijk op. Zij zien zich voor de opgave staan om schoolgebouwen te verduurzamen, in te spelen op de daling (en-of groei) van het leerlingenaantal en in te spelen op de verbinding met het sociaal domein. Via de commissie Nijpels, de bestuurlijke commissie die het overleg voert tussen VNG en de sectorraden in het Primair en Voortgezet Onderwijs, wordt gewerkt aan de uitwerking van de voorstellen die de drie organisaties gezamenlijk bij de staatssecretaris van OCW hebben ingediend. In deze uitwerking veel aandacht om te gaan sturen op meerjarige investeringsafspraken. Ook komen zaken als herijking van de normkostenvergoeding en het investeringsverbod aan de orde.

actueel
02-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...