Verduurzaming geen keuze, maar plicht

Maatschappelijk vastgoed heeft in de verduurzamingsopgave lange tijd weinig aandacht gekregen. De grote veranderingen in het sociaal domein en de zorg, alsmede de ontwikkelingen rond de onderwijshuisvesting, zijn een goede aanleiding maatschappelijk vastgoed meer aandacht te geven. Zeker als het gaat om duurzaamheid. Vastgoedadviesbureau HEVO vroeg vier experts om hun mening.

Volgens Jan Alblas, directeur van de Rotterdamse organisatie in de gezondheidszorg Pameijer, ontstaan echte verduurzaming pas als partijen samen integrale afwegingen maken. ,,Onze cliënten zijn gebaat bij een woon- en leefomgeving met optimale mogelijkheden om mee te doen aan de maatschappij, via ontmoetingen, werk of andere activiteiten. Daarom zitten wij met onze doelgroep en activiteiten nog maar zelden alleen in een gebouw.’’ Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC), herkent dit: ,,Verduurzaming lukt alleen als je op een andere manier met elkaar gaat samenwerken, met andere contracten en exploitatiemodellen. Belangrijkste opgave daarbij is het inspelen op de klimaatverandering.’’ ,,Het gaat altijd om de wijk’’, oordeelt Gerben van Dijk, ambassadeur van netwerkorganisatie Bouwstenen. ,,Wat is in een wijk nodig aan onderwijs, zorg en voorzieningen en welke sociale infrastructuur hoort daar bij? Ik heb wel eens gezegd dat maatschappelijk vastgoed bij een gemeente beter kan worden ondergebracht bij de afdeling infrastructuur of publieke werken dan bij de afdeling vastgoed. Bij infrastructuur is er geen sprake van een exploitatievraagstuk. Bij vastgoed wel.’’ Derk Jan Postema, sectorspecialist Gezondheidszorg bij de BNG Bank: ,,Vroeger ging het alleen over energiezuinigheid, tegenwoordig gaat het ook over de sociale impact van gebouwen. Ons beeld is dat partijen langzaam over de eigen schutting beginnen te kijken, maar er is nog een lange weg te gaan.’’

Over de regierol van de gemeente is Van Doorn heel duidelijk. ,,De gemeente zou kunnen aangeven wat ze op klimaatgebied wil bereiken en daarin verwacht van marktpartijen. Dat gebeurt nog veel te weinig. Multifunctioneel gebruik van gebouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe minder vastgoed, hoe meer ruimte voor groen, hoe klimaatbestendiger onze gebouwde omgeving.’’ Postema is het daar mee eens. ,,Het Rijk trekt zich terug en laat steeds meer aan de partijen in het veld over. Dat heeft het risico in zich dat men passief wordt. Gemeenten kunnen die passiviteit doorbreken, bijvoorbeeld door het bevorderen van het multifunctioneel gebruik van maatschappelijk vastgoed.’’ Alblas daarentegen is geen voorstander van ‘je te afhankelijk op te stellen van de gemeente’. ,,Niet elke gemeente heeft helder voor ogen dat er een probleem is of dat er iets moet gebeuren. Laat de partij die het sterkst de urgentie voelt van een integrale verduurzaming de regie nemen. Uiteraard is de gemeente hierin dan een belangrijke partner.’’ Dezelfde aarzeling heeft Van Dijk. ,,De gemeente heeft een initiërende rol bij het gesprek met de wijk en het garanderen van een basisinfrastructuur, inclusief maatschappelijk vastgoed. Het is aan de partijen in de wijk zelf om dat in en aan te vullen. Er is echter niet één strategie die overal kan worden toegepast.’’

actueel
01-11-2017 12:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...