‘Beter rekening houden met het voorkomen van legionella’

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, is van mening dat er onvoldoende onderbouwing is voor de stelling dat er jaarlijks enkele tientallen onnodige doden vallen door onderschatting van de gevaren bij de aanleg van drinkwaterinstallaties. De recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling 120 Legionellaveilige gebouwen zorgt er bovendien voor dat er beter rekening wordt gehouden met het voorkomen van legionella.

,,Ik deel de gedachte dat als bij het ontwerp van een gebouw onvoldoende rekening is gehouden met de regels, dit bij de uitvoering er toe kan leiden dat ook uiteindelijk niet aan de regels uit het Bouwbesluit kan worden voldaan’’, zegt Ollongren. ,,Dit betekent praktisch dat voor de naleving van het Bouwbesluit zowel het ontwerp als de uitvoering moeten voldoen. De CUR-Aanbeveling beoogt dat een ontwerp zo wordt gemaakt dat de uitvoering op de bouwplaats daadwerkelijk kan voldoen aan de regels.’’ Ook kan volgens de minister de CUR-aanbeveling door gemeenten worden gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen en het toezicht op de uitvoering. Ollongren is het met ISSO eens dat een goed ontwerp en correcte aanleg van de drinkwaterinstallatie belangrijk is om groei van legionella in drinkwater te voorkomen. Naast de praktijkrichtlijnen van ISSO, die vooral van belang zijn voor de waterleidinginstallateurs, kan dit instrument er voor zorgen dat ook in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met het voorkomen van legionella.’’ Het aantal in Nederland opgelopen infecties varieerde in de periode 2005–2016 tussen 135 en 324, waarbij er de laatste jaren sprake is van een stijgende trend. Het werkelijke aantal zieken door een Legionella-infectie is waarschijnlijk hoger. Door beperkingen in de diagnostiek, kan de infectie bij een deel van de patiënten niet worden vastgesteld. Ollongren: ,,Vooral bij het ontwerp van gebouwen was onvoldoende aandacht voor de problematiek.’’

actueel
21-11-2017 09:11

Best bekeken

Verleiden met Workplace Nudging

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het ...

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...