Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

Een groot brandcompartiment is een brandcompartiment dat een groter gebruiksoppervlak heeft dan de grenswaarde die in de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 is aangegeven. Vanuit de bedrijfsvoering kan het voor een eigenaar of een gebruiker van een gebouw wenselijk of noodzakelijk zijn één of meer grote brandcompartimenten te hebben. In zo’n situatie heeft de eigenaar of gebruiker het recht een beroep te doen op het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012).

Volgens Klaas Jan de Boer, senior adviseur brandveiligheid, betekent dit dat een andere oplossing mag worden voorgesteld, die voldoet aan de functionele eisen voor beperking van uitbreiding van brand en het veilig vluchten. Een voorbeeld van een andere oplossing is NEN 6060. Deze norm biedt een aantal maatregelpakketten dat leidt tot de gewenste gelijkwaardigheid. De maatregelpakketten zijn te beschouwen als gebaande wegen ter motivering van de gelijkwaardigheid voor de grote brandcompartimenten in het gebouw. Deze gebaande wegen zijn herkenbaar en navolgbaar voor zowel toetser als aanvrager.
Het initiatief voor NEN 6060 is genomen door het Ministerie van BZK, om een aantal redenen. In de eerste plaats de eerder uitgesproken behoefte om pseudo-regelgeving zo veel mogelijk te beperken door deze in een NEN-norm op te nemen en aan te wijzen in het Bouwbesluit. Ten tweede een wens om aan te sluiten bij Bouwbesluit 2012. Ten slotte hadden het bedrijfsleven en de brandweer een aantal knelpunten gesignaleerd bij het werken met de Methode Beheersbaarheid van brand uit 2007.
NEN 6060 heeft elementen die we kennen uit het reken- en beslismodel en de methode Beheersbaarheid van brand 2007. Daarnaast geeft NEN 6060 ook mogelijkheden voor het toestaan van langere loopafstanden in grote brandcompartimenten. Het gedachtengoed uit de publicatie ‘Vluchten bij brand uit grote brandcompartimenten’ uit 1997 en de VROM ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit 2007 is hierbij als startpunt genomen, maar volledig geactualiseerd en geïntegreerd in NEN 6060.
Voor meer info: www.brandveilig.com

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...