Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

Een groot brandcompartiment is een brandcompartiment dat een groter gebruiksoppervlak heeft dan de grenswaarde die in de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 is aangegeven. Vanuit de bedrijfsvoering kan het voor een eigenaar of een gebruiker van een gebouw wenselijk of noodzakelijk zijn één of meer grote brandcompartimenten te hebben. In zo’n situatie heeft de eigenaar of gebruiker het recht een beroep te doen op het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012).

Volgens Klaas Jan de Boer, senior adviseur brandveiligheid, betekent dit dat een andere oplossing mag worden voorgesteld, die voldoet aan de functionele eisen voor beperking van uitbreiding van brand en het veilig vluchten. Een voorbeeld van een andere oplossing is NEN 6060. Deze norm biedt een aantal maatregelpakketten dat leidt tot de gewenste gelijkwaardigheid. De maatregelpakketten zijn te beschouwen als gebaande wegen ter motivering van de gelijkwaardigheid voor de grote brandcompartimenten in het gebouw. Deze gebaande wegen zijn herkenbaar en navolgbaar voor zowel toetser als aanvrager.
Het initiatief voor NEN 6060 is genomen door het Ministerie van BZK, om een aantal redenen. In de eerste plaats de eerder uitgesproken behoefte om pseudo-regelgeving zo veel mogelijk te beperken door deze in een NEN-norm op te nemen en aan te wijzen in het Bouwbesluit. Ten tweede een wens om aan te sluiten bij Bouwbesluit 2012. Ten slotte hadden het bedrijfsleven en de brandweer een aantal knelpunten gesignaleerd bij het werken met de Methode Beheersbaarheid van brand uit 2007.
NEN 6060 heeft elementen die we kennen uit het reken- en beslismodel en de methode Beheersbaarheid van brand 2007. Daarnaast geeft NEN 6060 ook mogelijkheden voor het toestaan van langere loopafstanden in grote brandcompartimenten. Het gedachtengoed uit de publicatie ‘Vluchten bij brand uit grote brandcompartimenten’ uit 1997 en de VROM ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit 2007 is hierbij als startpunt genomen, maar volledig geactualiseerd en geïntegreerd in NEN 6060.
Voor meer info: www.brandveilig.com

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...