Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds dichterbij

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft onlangs de Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd. Deze handleiding werd al aangekondigd bij het publiceren van het nieuwste conceptvoorstel voor de Uitvoeringswet van de AVG.

De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de beginselen en uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) onder de AVG grotendeels hetzelfde blijven. De AVG legt wel een grotere verantwoordelijkheid bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. In de Handleiding worden daarom de belangrijkste bepalingen uit de AVG en uit de Nederlandse Uitvoeringswet AVG toegelicht. De handleiding wordt periodiek aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van de wet in Europa besproken en geeft de Commissie aan waar organisaties en overheden volgens haar nog aandacht aan moeten besteden. Daarnaast lanceerde de Commissie een online tool waarmee burgers, ondernemers en andere organisaties zich wegwijs kunnen maken in de AVG. Ook publiceerde het ministerie van Justitie & Veiligheid een Handleiding AVG en de Uitvoeringswet AVG. In de mededeling geeft de Commissie ook aan dat de nationale toezichthouders zich nog meer moeten inzetten voor trainingen omtrent de AVG en het vergroten van het bewustzijn. Om de toezichthouders te ondersteunen in hun acties richting ondernemingen en de samenleving in het geheel stelt de Commissie twee miljoen euro beschikbaar. Daarnaast verdeelt de Commissie 1,7 miljoen euro over zes organisaties die in januari 2017 voorstellen hebben gedaan ten behoeve van de training van verschillende beroepsbeoefenaren op het gebied van gegevensbescherming.

actueel
05-02-2018 12:02

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...