Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds dichterbij

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft onlangs de Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd. Deze handleiding werd al aangekondigd bij het publiceren van het nieuwste conceptvoorstel voor de Uitvoeringswet van de AVG.

De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de beginselen en uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) onder de AVG grotendeels hetzelfde blijven. De AVG legt wel een grotere verantwoordelijkheid bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. In de Handleiding worden daarom de belangrijkste bepalingen uit de AVG en uit de Nederlandse Uitvoeringswet AVG toegelicht. De handleiding wordt periodiek aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van de wet in Europa besproken en geeft de Commissie aan waar organisaties en overheden volgens haar nog aandacht aan moeten besteden. Daarnaast lanceerde de Commissie een online tool waarmee burgers, ondernemers en andere organisaties zich wegwijs kunnen maken in de AVG. Ook publiceerde het ministerie van Justitie & Veiligheid een Handleiding AVG en de Uitvoeringswet AVG. In de mededeling geeft de Commissie ook aan dat de nationale toezichthouders zich nog meer moeten inzetten voor trainingen omtrent de AVG en het vergroten van het bewustzijn. Om de toezichthouders te ondersteunen in hun acties richting ondernemingen en de samenleving in het geheel stelt de Commissie twee miljoen euro beschikbaar. Daarnaast verdeelt de Commissie 1,7 miljoen euro over zes organisaties die in januari 2017 voorstellen hebben gedaan ten behoeve van de training van verschillende beroepsbeoefenaren op het gebied van gegevensbescherming.

actueel
05-02-2018 12:02

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...