Arbowet geldt ook voor werknemer

In de Arbowet staan verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. Als zij zich niet aan de wet houden, kunnen zij een boete krijgen. Inspectie SZW controleert of organisaties de verplichtingen uit de Arbowet nakomen.

Boetes worden meestal uitgedeeld bij ernstige overtredingen of als de overtreder nalaat om de juiste maatregelen te nemen. Dat kan ook werknemers overkomen. Als werknemers zich niet houden aan de regels die voor hen in de Arbowet staan, kan de inspectie ook hen een boete opleggen. In artikel 11 van de Arbowet staan de algemene verplichtingen van werknemers. Zo zijn werknemers verplicht om op het werk te zorgen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere aanwezigen bij het werk.

Werknemers zijn onder meer  verplicht om:

-      arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;

-      de ter beschikking gestelde verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken;

-      arbeidsmiddelen correct te gebruiken en niet zelf aan beveiligingen te sleutelen;

-      deel te nemen aan en te werken volgens voorlichting en instructies;

-      gevaarlijke situaties te melden bij leidinggevende of werkgever.

Constateert Inspectie SZW een overtreding, dan ontvangt de werknemer een brief met een beschrijving van de overtreding en dat de inspecteur hem een boete wil opleggen. De werknemer heeft twee weken de tijd om op de brief te reageren. De Inspectie SZW neemt de reactie mee in de uiteindelijke boetebeschikking.

actueel
15-05-2018 15:05

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...