Arbowet geldt ook voor werknemer

In de Arbowet staan verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. Als zij zich niet aan de wet houden, kunnen zij een boete krijgen. Inspectie SZW controleert of organisaties de verplichtingen uit de Arbowet nakomen.

Boetes worden meestal uitgedeeld bij ernstige overtredingen of als de overtreder nalaat om de juiste maatregelen te nemen. Dat kan ook werknemers overkomen. Als werknemers zich niet houden aan de regels die voor hen in de Arbowet staan, kan de inspectie ook hen een boete opleggen. In artikel 11 van de Arbowet staan de algemene verplichtingen van werknemers. Zo zijn werknemers verplicht om op het werk te zorgen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere aanwezigen bij het werk.

Werknemers zijn onder meer  verplicht om:

-      arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;

-      de ter beschikking gestelde verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken;

-      arbeidsmiddelen correct te gebruiken en niet zelf aan beveiligingen te sleutelen;

-      deel te nemen aan en te werken volgens voorlichting en instructies;

-      gevaarlijke situaties te melden bij leidinggevende of werkgever.

Constateert Inspectie SZW een overtreding, dan ontvangt de werknemer een brief met een beschrijving van de overtreding en dat de inspecteur hem een boete wil opleggen. De werknemer heeft twee weken de tijd om op de brief te reageren. De Inspectie SZW neemt de reactie mee in de uiteindelijke boetebeschikking.

actueel
15-05-2018 15:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...