Gemeenten helpen bij regierol brandveiligheid

Veel veranderingen in de samenleving zijn ook van invloed op gemeenten en veiligheidsregio’s, ook waar het om brandveiligheid gaat. Denk hierbij aan de Omgevingswet, nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van het sociaal domein, bestemmingsplannen en milieu. 

Samenwerking is essentieel voor een effectieve uitvoering van de taken van veiligheidsregio’s en brandweer, en ook om slachtoffers, schade en branden in deze veranderende omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt regie. Daarom schreef Brandweer Nederland de handreiking 'Brandveiligheid in de Gemeente', gefocust op de regierol van de gemeente. Het doel is gemeenten te helpen bij het pakken van de gewenste regierol voor brandveiligheid. De VNG verspreid de handreiking onder alle gemeenten in Nederland.

In het rapport 'RemBrand, Brandveiligheid is coproductie' staat de ambitie dat ‘alle gemeenten in 2018 over een integraal veiligheidsplan beschikken waarin brandveiligheid is opgenomen’. Hiermee worden gemeenten zich (meer) bewust van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen op het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In de wet staat ook dat de gemeenteraad hierin een taak heeft. Zowel intern, tussen de beleidsterreinen waar de gemeenten aan werken, als extern: naar meerdere partijen toe.  De veiligheidsregio is één van deze partijen, maar ook woningcoöperaties, scholen, zorgpartners en anderen dragen bij aan brandveiligheid.

actueel
12-03-2018 10:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...