Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar wordt de wet uitgebreid met een actieve informatieplicht.  

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.
Bedrijven die vallen onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht, dienen uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. Daarna is dat om de vier jaar.
Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijsten (EML) gebruikt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Energiebesparing
08-10-2018 08:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...