Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Om ondernemers te helpen met de energiebesparingsverplichting én om de energiebespaardoelen uit het Energieakkoord te halen, is een maatregelenlijst met erkende bespaarmaatregelen opgesteld. Per branche zijn maatregelen opgesteld die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De bedoeling van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is om ondernemers nog meer te begeleiden richting hun energiebesparingsverplichting.

Ondanks de Wet en de publicatie van erkende maatregelenlijsten blijken inspanningen door het bedrijfsleven nog steeds onvoldoende om de doelstellingen uit het Energieakkoord (in 2020 100 PJ extra energiebesparing in Nederland) te halen. Daarom heeft minister Wiebes onlangs aangekondigd dat voor het bedrijfsleven een informatieplicht wordt geïntroduceerd. Op grond van die informatieplicht is een ondernemer verplicht om aan het bevoegd gezag te melden welke maatregelen worden getroffen om aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Het niet voldoen aan deze informatieplicht wordt gesanctioneerd. Het is de verwachting van de minister dat de informatieplicht per 1 juli 2019 in werking treedt. Ed Nijpels, coördinator van het nieuwe op te stellen Klimaatakkoord dat deze zomer gereed komt: “Dit is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van de energiebesparingswet. In voorgaande jaren was de handhaving van de wet niet effectief. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.”

Met de informatieplicht kunnen milieudiensten gericht achterblijvers controleren. Er geldt een sanctie voor bedrijven die niet of niet tijdig aan de informatieplicht voldoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met gemeenten concrete prestatieafspraken over de implementatie van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en werkgeversorganisatie VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem, waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden. De informatieplicht gaat gelden voor ongeveer honderdduizend bedrijven.

actueel
07-05-2018 16:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...