Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Om ondernemers te helpen met de energiebesparingsverplichting én om de energiebespaardoelen uit het Energieakkoord te halen, is een maatregelenlijst met erkende bespaarmaatregelen opgesteld. Per branche zijn maatregelen opgesteld die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De bedoeling van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is om ondernemers nog meer te begeleiden richting hun energiebesparingsverplichting.

Ondanks de Wet en de publicatie van erkende maatregelenlijsten blijken inspanningen door het bedrijfsleven nog steeds onvoldoende om de doelstellingen uit het Energieakkoord (in 2020 100 PJ extra energiebesparing in Nederland) te halen. Daarom heeft minister Wiebes onlangs aangekondigd dat voor het bedrijfsleven een informatieplicht wordt geïntroduceerd. Op grond van die informatieplicht is een ondernemer verplicht om aan het bevoegd gezag te melden welke maatregelen worden getroffen om aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Het niet voldoen aan deze informatieplicht wordt gesanctioneerd. Het is de verwachting van de minister dat de informatieplicht per 1 juli 2019 in werking treedt. Ed Nijpels, coördinator van het nieuwe op te stellen Klimaatakkoord dat deze zomer gereed komt: “Dit is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van de energiebesparingswet. In voorgaande jaren was de handhaving van de wet niet effectief. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.”

Met de informatieplicht kunnen milieudiensten gericht achterblijvers controleren. Er geldt een sanctie voor bedrijven die niet of niet tijdig aan de informatieplicht voldoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met gemeenten concrete prestatieafspraken over de implementatie van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en werkgeversorganisatie VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem, waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden. De informatieplicht gaat gelden voor ongeveer honderdduizend bedrijven.

actueel
07-05-2018 16:05

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...