Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Om ondernemers te helpen met de energiebesparingsverplichting én om de energiebespaardoelen uit het Energieakkoord te halen, is een maatregelenlijst met erkende bespaarmaatregelen opgesteld. Per branche zijn maatregelen opgesteld die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De bedoeling van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is om ondernemers nog meer te begeleiden richting hun energiebesparingsverplichting.

Ondanks de Wet en de publicatie van erkende maatregelenlijsten blijken inspanningen door het bedrijfsleven nog steeds onvoldoende om de doelstellingen uit het Energieakkoord (in 2020 100 PJ extra energiebesparing in Nederland) te halen. Daarom heeft minister Wiebes onlangs aangekondigd dat voor het bedrijfsleven een informatieplicht wordt geïntroduceerd. Op grond van die informatieplicht is een ondernemer verplicht om aan het bevoegd gezag te melden welke maatregelen worden getroffen om aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Het niet voldoen aan deze informatieplicht wordt gesanctioneerd. Het is de verwachting van de minister dat de informatieplicht per 1 juli 2019 in werking treedt. Ed Nijpels, coördinator van het nieuwe op te stellen Klimaatakkoord dat deze zomer gereed komt: “Dit is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van de energiebesparingswet. In voorgaande jaren was de handhaving van de wet niet effectief. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.”

Met de informatieplicht kunnen milieudiensten gericht achterblijvers controleren. Er geldt een sanctie voor bedrijven die niet of niet tijdig aan de informatieplicht voldoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met gemeenten concrete prestatieafspraken over de implementatie van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en werkgeversorganisatie VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem, waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden. De informatieplicht gaat gelden voor ongeveer honderdduizend bedrijven.

actueel
07-05-2018 16:05

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...