Maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen

Het kabinet gaat onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen en richt een interdepartementale werkgroep op. Ook wordt het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens bijna verdubbeld. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Het Rijk experimenteert, binnen strikte wettelijke kaders, met de inzet van data-analyse om inzicht te krijgen op kindermishandeling, patronen van ondermijnende criminaliteit, en migratieroutes en –motieven van asielzoekers. Omdat nieuwe technologieën vrijwel alle beleidsterreinen raken, is het belangrijk dat de overheid zowel intern als met de buitenwereld de ontwikkelingen duidt en snel en verantwoord kan leren van maatregelen in de praktijk. Dit vraagt om een wendbare en innovatieve overheid.

Door innovatie actief te ondersteunen, blijven kennis en verdienvermogen in Nederland. Ook maken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen afspraken over het gebruik van ‘big data’ en privacy van consumenten in het economische verkeer. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verzorgt ronde tafels over de personalisatie van nieuws, vrijheid van informatie en onafhankelijkheid van de journalistiek. En het ministerie van BZK richt zich op de brede dialoog over publieke waarden en mensenrechten en de waarborging hiervan in de informatiesamenleving.

Het kabinet herkent de door het Rathenau Instituut gesignaleerde noodzaak om meer onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen. Er wordt een interdepartementale werkgroep opgericht, die zich buigt over digitaliseringsvraagstukken. Ter voorbereiding daarop laat minister Ollongren momenteel juridisch-wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van het gebruik van algoritmen op de mensenrechten. Een groep van experts inventariseert op basis hiervan mogelijke oplossingsrichtingen.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s die zich in de nabije toekomst gaan voordoen rondom algoritmen die ‘besluiten nemen’ en hoe deze zich verhouden tot de bestaande juridische kaders. Daarnaast dient het kabinet een adviesaanvraag in bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de impact van kunstmatige intelligentie op publieke waarden. Ook heeft het kabinet de Raad voor het Openbaar Bestuur verzocht om onderzoek te doen naar de kansen en bedreigingen van digitalisering voor een goed functionerende, moderne democratie en de handelingsperspectieven voor het openbaar bestuur.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen ter versteviging van het toezicht op de borging van publieke waarden en mensenrechten. Zo is het mandaat en de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens substantieel uitgebreid. De Autoriteit heeft een stevigere boetebevoegdheid en het melden van datalekken die burgers en consumenten mogelijk kunnen benadelen is verplicht geworden.

actueel
14-03-2018 11:03

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...