Ook bij ‘open house’ wel goed motiveren

Zolang een aanbestedende dienst geen gunningscriteria gebruikt en dus geen offertes kwalitatief vergelijkt om tot een opdrachtnemer te komen, is de Aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing. Dit betekent dat meer dan de helft van de inkoop in het sociaal domein geen aanbesteding is en dus ook beperkt valt onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012.

Dit werd onlangs bepaald door Hof van Justitie van de EU. Wat wij in Nederland het ‘Zeeuws model’ noemen is volgens het Hof ‘open house’. Het is nu een formeel stuk gereedschap van inkopers in het publieke domein. Tim Robbe, partner bij Victor Advocaten: ,,Veel inkopers in het publieke domein krijgen te maken met beleidsmakers en bestuurders die eigenlijk liever niet aanbesteden. Althans, die liever niet aanbesteden binnen de als rigide ervaren kaders van de Aanbestedingswet 2012. Mijn kernopvatting is dat publiek opdrachtgeverschap dienend is aan een democratisch politiek proces. Als de uitkomsten van dit proces passen binnen het juridisch kader, dan dient de inkoper deze uit te voeren.’’

Dat betekent volgens Robbe dat als een bestuur bepaalt dat zij opdrachten niet wil aanbesteden, en het juridisch kader biedt de mogelijkheid, dat je als inkoper dan dus niet aanbesteedt. ,,Ben je het daar niet mee eens, dan moet je zorgen dat je in het bestuur komt. Als uitvoerend inkoper kun je de eigen ideologie niet verwarren met een correcte taakuitvoering.’’

Het is aan bestuurders en beleidsmakers om, na formeel zorgvuldig onderzoek, duidelijk te motiveren waarom zij bepaalde schaarse middelen willen verdelen binnen een ‘open house’-procedure, aldus Robbe. ,, Dit betekent dat zij moeten motiveren waarom zij alle aanbieders die aan bepaalde criteria voldoen de mogelijkheid willen geven tot het uitvoeren van concrete opdrachten. Overwegingen kunnen (vooral) zijn gelegen in het in positie willen brengen van de eindgebruikers van diensten en producten bij de keuze voor een dienstverlener of leverancier.’’

De rol van de inkoopadviseur is de bestuurder en de beleidsmaker te bevragen over wat hij wil bereiken, met wie, hoe, waarom en wanneer. Op basis van de uitkomsten van die vragen moet hij een advies geven: enkelvoudig, aanbesteden of open house. Robbe: ,,Er moet een weldoordachte keuze liggen aan het toepassen van welk inkoopinstrument dan ook. Dat ‘open house’ nu formeel mogelijk is en de randvoorwaarden voor toepassing wel duidelijk zijn, ontslaat de aanbestedende dienst niet van zijn plicht ook de keuze voor deze procedure eerst goed te onderzoeken en te motiveren.’’

actueel
09-05-2018 15:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...