Praktische handvatten voor duurzaam inkoopproces

Op Europees niveau worden nieuwe ISO 20400 richtlijnen gepresenteerd, waarmee praktische handvatten worden geboden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. Op nationaal niveau wordt het Manifest Verantwoord Inkopen (MVI), dat in december 2016 is ondertekend, uitgewerkt in actieplannen en sluiten zich steeds meer leden aan bij dit initiatief.

In een blog kijkt Antoinette Vriend, kennispartner bij E-proQure, terug op een aantal opvallende inkoopzaken, dat het afgelopen jaar de revue heeft gepasseerd. ,,Elektronisch of digitaal aanbesteden is vanaf 1 juli 2017 verplicht voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geldt deze verplichting niet. In mei 2017 publiceert PIANOo een handreiking voor het recht- en doelmatig inzetten van de een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Vorig jaar was een jaar van veel discussie rond de rechtmatigheid van de DAS voor externe inhuur. We gaan zien hoe deze discussie in 2018 verder vorm en richting krijgt.’’ Volgens Vriend bereiden veel aanbestedende diensten zich voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per mei 2018, waarmee er één privacywet voor de hele Europese Unie komt. ,,Bovendien werd de opdracht Beter Aanbesteden van minister Kamp, die in november 2016 is gestart, op de valreep van 2017 afgerond. Matthijs Huizing presenteerde in een vertrouwelijk rapport Actieagenda Beter Aanbesteden 23 actiepunten om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Dit is nog maar een aantal van de vele ontwikkelingen op het inkoopvlak, dat ook in 2018 genoeg kansen en uitdagingen biedt.’’

actueel
30-01-2018 09:01

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...