Prestaties van overheidswerkgevers moet verbeteren

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeert dat marktwerkgevers de doelstelling van de banenafspraak wederom hebben gehaald. De jaardoelstelling is zelfs overtroffen. De overheidswerkgevers hebben, net als vorig jaar, de doelstelling niet gehaald. Om de prestaties van de overheidswerkgevers te verbeteren, zijn enkele onderzoeken uitgevoerd. 

Uit één van de onderzoeken komt een knelpunt naar voren dat werkgeversorganisatie OSB herkent. Het werk dat overheidswerkgevers inkopen, zoals schoonmaak of catering, is meestal uitbesteed aan een schoonmaak-of cateringbedrijf. De werknemers met een arbeidsbeperking die bij het schoonmaakbedrijf of cateraar werken, tellen voor de banenafspraak niet mee bij de overheidswerkgever, maar bij het betreffende bedrijf waar de arbeidsbeperkte in dienst is. Dit wordt door overheidswerkgevers als knelpunt ervaren en roept ongenoegen op. De kans op inbesteden van schoonmaak wordt verhoogd.

Uit de onderzoeken blijkt dat inbesteden geen oplossing biedt voor het invullen van de banenafspraak door overheidswerkgevers. Eén van de genoemde redenen is dat schoonmaken geen corebusiness is van de overheid en dat de kosten hoger blijken dan bij particuliere inhuur. OSB is er van overtuigd dat het succesvol realiseren van de banenafspraak door overheidswerkgevers alleen maar kan via de weg van samenwerking met het bedrijfsleven.

De werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche willen samen met de werkgevers bij de overheid meer banen realiseren, door uit te gaan van elkaars kwaliteiten, in plaats van elkaar te beconcurreren. OSB is daarom ook enthousiast over één van de conclusies waar Staatssecretaris van Ark haar brief ‘Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken wet- en regelgeving’, mee afsluit. Zij signaleert terecht het belang van alternatieve arrangementen rond inhuur en inkoop van diensten.

Daarbij acht de bewindsvrouw het noodzakelijk, gegeven de belangrijke rol die inkoop van diensten speelt en de noodzaak om inbesteding als perverse prikkel te voorkomen, de marktsector bij het vormen van afspraken en acties te betrekken. OSB gaat graag met haar het gesprek hierover aan. Vooruitlopend op dit reeds geplande gesprek met de staatssecretaris, pleiten de organisatie voor afschaffing van het kunstmatige onderscheid tussen doelstellingen voor de markt en overheid. Een werknemer die bij de overheid schoonmaakt, telt dan mee voor de banenafspraak.

actueel
09-07-2018 15:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...