Scholen zonder aardgas krijgen subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met proefprojecten een breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijze ontwikkelen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken. Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten en scholen subsidie aanvragen voor de proefprojecten. Er is € 3,5 miljoen gereserveerd voor tien projecten (€ 350.000 per school).  

De resterende € 1,5 miljoen is bestemd voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. Waarom voor deze aanpak met tien proefprojecten is gekozen, is niet helder. Er bestaan al meerdere voorbeelden van gasloze scholen. Op social media werd niet erg enthousiast op het bericht gereageerd. ‘Wij willen alle scholen in onze gemeenten gasloos maken’, was één van de reacties.

Veel gemeenten voeren een actief energie- en klimaatbeleid en hebben dit beleid vertaald naar scholen. Het gaat nu om de concrete uitvoering. Van belang daarbij is het vastgoedmanagement verder te professionaliseren en meer te sturen op relevante data voor energie en klimaat. Hier wordt in de sector zelf hard aan gewerkt. Het is echter vooral op scholen in krimpgebieden lastig uit te leggen waarom in gebouwen wordt geïnvesteerd, terwijl het aantal kinderen afneemt en onderwijspersoneel moet worden ontslagen.

Mede hierom pleiten scholen en gemeenten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de klimaatdoelen, waarbij eerst naar de totale maatschappelijke vastgoedportefeuille en de eigen mogelijkheden wordt gekeken en vervolgens wordt bepaald wat aanvullend nodig is. Via de VNG/Bouwstenen-enquête wordt geïnventariseerd waar gemeenten nu staan. Veel gemeenten hebben deze enquête al ingevuld.

actueel
12-07-2018 10:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...