Stil ontruimingsalarm via wifi-netwerken vereist extra maatregelen

Door de wildgroei aan wifi-netwerken en –apparaten, en de toenemende behoefte aan bandbreedte, kan er niet automatisch vanuit worden gegaan dat wifi-netwerken zich ook lenen voor bedrijfskritieke communicatie als ontruimingsalarmering. Ontruimingsalarminstallaties in Nederland moeten voldoen aan de NEN2575-norm. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende aandachtspunten.

De norm stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit van de installaties die een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw of ruimte bewerkstelligen als er een brand of andere calamiteit plaatsvindt. Hiermee wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van ontruimingsalarminstallaties verbeterd en gegarandeerd. Bij wifi-netwerken kunnen componenten en verbindingen uitvallen, is bandbreedte op het netwerk niet gegarandeerd en is er kans op interferentie op het draadloze netwerk. Vandaar dat er extra maatregelen nodig zijn om blindelings te kunnen vertrouwen op deze technologie tijdens een ontruiming. Egied Bormans, productmanager bij Ascom Benelux over de verschillende aandachtspunten die bij het gebruik van wifi voor stille ontruiming, conform NEN2575-4, extra aandacht behoeven:

Noodstroomvoorziening:
Als de primaire stroomvoorziening wegvalt, moet een noodstroomvoorziening ervoor zorgen dat de alarminstallatie nog twaalf uur blijft functioneren. Een wifi-infrastructuur maakt gebruik van centrale en decentrale componenten (access points), die worden ontsloten vanuit een of meerdere technische ruimten.

Autonomie: Ontruimingsalarminstallaties mogen niet afhankelijk zijn van andere systemen. Andersom mogen deze systemen de werking van de ontruimingsinstallatie ook niet beïnvloeden. De wifi-infrastructuur moet in staat zijn om het gebruik van het gedeelde medium goed te coördineren, zodat de toepassing voor ontruimingsalarmering niet in het gedrang komt.  

Functiebehoud:
Als er een brand is, vormt de bekabeling van het systeem een groot risico voor het functioneren ervan. Om ontruimingsalarmering te garanderen moeten transmissiewegen bij brand daarom dertig minuten lang blijven functioneren. Dit kan worden opgelost door bekabeling in betonnen muren en vloeren aan te leggen of door gebruik te maken van functiebehoudbekabeling. Als deze opties niet mogelijk of gewenst zijn, dan kan het aanleggen van een tweede wifi-netwerk, met eigen bekabeling, worden overwogen.

  Bewaking:
Vanuit de NEN2575-norm moet de werking van de ontruimingsalarminstallatie worden bewaakt. Juist in wifi-netwerken is deze bewaking van essentieel belang, om te borgen dat het netwerk voldoet én blijft voldoen aan haar belangrijke taak. Een jaarlijkse momentopname biedt onvoldoende inzicht in de werking van een dynamische wifi-omgeving, en ook voor bewaking zijn dus extra maatregelen nodig.  

actueel
27-11-2017 16:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...