Verantwoordingsplicht voor scholen

Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht; ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting, schrijft Bouwstenen voor centraal.  

De wettelijke verplichting voor scholen om hun uitgaven beter te verantwoorden hangt al jaren in de lucht. In eerste instantie was met de branche afgesproken dat zij hun jaarverslag vrijwillig openbaar op hun website zouden plaatsen. Lang niet alle scholen hebben dat gedaan.
Ook is er al jaren gedoe om de lumpsum financiering, waarbij schoolbesturen zelf mogen kiezen waar ze het geld aan uitgeven: personeel of materieel (waaronder het onderhoud van de gebouwen). Door meer openheid kan (intern en maatschappelijk) een beter gesprek worden gevoerd over de besteding van het geld en houdt het Rijk meer zicht op de besteding van doeluitkeringen, bijvoorbeeld voor concierges of extra personeel (of extra investeringen in het kader van het energie- en klimaatbeleid?).  

Er is veel kritiek op de lumpsum financiering en de nieuwe verplichting. Zo vindt de PO-Raad dat verantwoording in het primair onderwijs beter kan én moet, maar denkt dat de brief van de Ministers van Onderwijs (van Engelshoven en Slob) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector.   
In de Kamer reageren zowel coalitiepartij D66 als oppositiepartij SP teleurgesteld. Ook zij hebben kritiek op het stelsel (moet rigoureus anders) en de wijze waarop het geld door onderwijsbesturen wordt besteed (niet aan onderwijs). Vooralsnog wordt het Kabinet gesteund door het rapport van de Onderwijsraad om het stelsel in tact te houden en is er geen zicht op een extra vergoeding voor bijvoorbeeld de gestegen huisvestingslasten. Die zullen, met het oog op het energie- en klimaatakkoord, de komende jaren nog verder stijgen.  

Huisvesting
14-12-2018 12:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...