Verantwoordingsplicht voor scholen

Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht; ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting, schrijft Bouwstenen voor centraal.  

De wettelijke verplichting voor scholen om hun uitgaven beter te verantwoorden hangt al jaren in de lucht. In eerste instantie was met de branche afgesproken dat zij hun jaarverslag vrijwillig openbaar op hun website zouden plaatsen. Lang niet alle scholen hebben dat gedaan.
Ook is er al jaren gedoe om de lumpsum financiering, waarbij schoolbesturen zelf mogen kiezen waar ze het geld aan uitgeven: personeel of materieel (waaronder het onderhoud van de gebouwen). Door meer openheid kan (intern en maatschappelijk) een beter gesprek worden gevoerd over de besteding van het geld en houdt het Rijk meer zicht op de besteding van doeluitkeringen, bijvoorbeeld voor concierges of extra personeel (of extra investeringen in het kader van het energie- en klimaatbeleid?).  

Er is veel kritiek op de lumpsum financiering en de nieuwe verplichting. Zo vindt de PO-Raad dat verantwoording in het primair onderwijs beter kan én moet, maar denkt dat de brief van de Ministers van Onderwijs (van Engelshoven en Slob) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector.   
In de Kamer reageren zowel coalitiepartij D66 als oppositiepartij SP teleurgesteld. Ook zij hebben kritiek op het stelsel (moet rigoureus anders) en de wijze waarop het geld door onderwijsbesturen wordt besteed (niet aan onderwijs). Vooralsnog wordt het Kabinet gesteund door het rapport van de Onderwijsraad om het stelsel in tact te houden en is er geen zicht op een extra vergoeding voor bijvoorbeeld de gestegen huisvestingslasten. Die zullen, met het oog op het energie- en klimaatakkoord, de komende jaren nog verder stijgen.  

actueel
14-12-2018 12:12

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...