‘Versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw’

Momenteel wordt aan vijf sectortafels gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Doel is om in 2030 de uitstoot te hebben verminderd met 49 procent ten opzichte van 1990.

Het Platform Duurzame Huisvesting deelt haar visie aan de sectortafel Gebouwde Omgeving, waar afspraken over maatregelen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en mede-overheden worden gemaakt. Opvallend is dat tot nu toe de focus vooral lijkt te liggen op woningbouw. Het platform ziet graag dat utiliteitsbouw een nadrukkelijkere plek krijgt aan de sectortafel. Daarom is een gezamenlijke notitie opgesteld, met een gedragen visie op het versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw. De notitie is aangeboden aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en binnen de sectortafel aan de werkgroep Financiering en normering.

Namens het PDH neemt Claudia Reiner plaats aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. Ook onderstreept het platform de noodzaak een gezamenlijk geluid vanuit de vastgoedsector te verspreiden en utiliteitsbouw een prominentere plek aan de sectortafel te geven. Daarom formuleerde het PDH een gedragen visie van haar partners in de notitie. Aan bod komen: de ontwikkelingen in het verduurzamen van de utiliteitsbouw, de benodigdheden voor een versnelde transitie, de stappen die gezet moeten worden en hoe we door samenwerking deze versnelling gaan bereiken.

Duurzaam vastgoed gaat volgens het PDH over integraal duurzame gebouwen. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden met maatregelen om energie zo duurzaam mogelijk op te wekken of te besparen, met een circulaire manier van bouwen en het hergebruik van grondstoffen en met een duurzaam gebouwbeheer. ‘Alleen zo is vastgoed écht CO2-neutraal.’ Ook is het financieringsvraagstuk voor velen een drempel. ‘Vooral voor vastgoed met een maatschappelijke grondslag, zoals scholen en ziekenhuizen, blijft financiering lastig te organiseren’.

actueel
14-05-2018 09:05

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...