Wanneer is een gebouw ‘Paris Proof’?

Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is voor de Dutch Green Building Council (DGBC) aanleiding geweest om een Deltaplan Duurzame Renovatie voor de utiliteiten ontwikkelen. Centraal daarbij staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik en bijna veertig procent van de CO2-emissies in Nederland, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen.

Voor het Deltaplan Duurzame Renovatie is een berekening gemaakt om tot een norm te komen voor een Paris Proof kantoor. Een getal voor het energiegebruik van utiliteitsgebouwen, te beginnen met kantoren, waarmee voldaan wordt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een Paris Proof kantoor gebruikt maximaal 50 kWh per vierkante meter kantooroppervlakte. Om tot een norm voor Paris Proof kantoorgebouwen te komen, is een aantal uitgangspunten geformuleerd:

-      De huidige kantorenvoorraad in Nederland en het daarbij behorende aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak (BVO). Met eventuele veranderingen in de kantorenvoorraad is (nog) geen rekening gehouden.

-      Het huidige energiegebruik voor het gebouwgebonden en gebruikersdeel tezamen. Met bijvoorbeeld het energiezuiniger worden van apparaten is (nog) geen rekening gehouden.

-      Het volledig aanwenden van het potentieel van alle thans bekende hernieuwbare energiesoorten in 2050, waaronder biomassa, bodem-, wind- en zonne-energie. Met eventuele nieuwe technieken is (nog) geen rekening gehouden.

Bovendien is het energiegebruik steeds omgerekend naar en uitgedrukt in kWh per vierkante meter, in plaats van bijvoorbeeld kubieke aardgas of Joules voor warmte. De daarbij gebruikte formules en energiewaarden zijn gebaseerd op het ECN-rapport ‘Verkenning Utiliteitsbouw’ van 2017. Een kantoor dat naar rato van het BVO jaarlijks niet meer dan 50 kWh op de meter heeft staan, mag zich, op grond van voornoemde aannames en uitgangspunten, in de ogen van het Deltaplan Duurzame Renovatie voorlopig een Paris Proof kantoorgebouw noemen.

Verder is het getal voor een Paris Proof kantoorgebouw vrijwel hetzelfde getal als De Nieuwe Norm van Kantoren vol Energie. Dit bedraagt namelijk 52 kWh per vierkante meter per jaar, waarvan 37 kWh per vierkante meter per jaar voor het gebouwgebonden gebruik en 15 kWh per vierkante meter per jaar voor het gebruikersdeel. Dit onderscheid is volgens Kantoren vol Energie belangrijk, omdat, naarmate een kantoorgebouw energiezuiniger is, het totale energiegebruik in steeds grotere mate wordt bepaald door de functie van een gebouw en door de gebruiker.

Uitgangspunt daarbij voor de opstellers van De Nieuwe Norm is geweest dat een gemiddeld kantoorgebouw tot ongeveer 5.000 vierkante meter, verdeeld over vijf à zes bouwlagen, op de locatie geheel in z’n eigen energiebehoefte moet kunnen voorzien. Bij kantoorgebouwen groter dan 5.000 vierkante meter is het volgens hen overigens een stuk lastiger om alle energie op locatie op te wekken. Vandaar dat voor het getal voor een Paris Proof (kantoor)gebouw een onderscheid wordt gemaakt tussen hernieuwbare energie die wel en niet op of nabij het gebouw kan worden opgewekt.

actueel
04-04-2018 11:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...