Warme drankenbekers onderworpen aan milieu-analyse

‘Wat is de milieuvriendelijkste wegwerpbeker voor warme dranken?’ is een vraag die de gemoederen al decennia lang bezighoudt. Verschillende bedrijven en overheden hebben de laatste jaren gekozen voor de grootschalige inkoop van specifieke, duurzame typen warme drankenbekers. Zo koos de Rijksoverheid voor de inkoop van papieren bekers met een coating van polymelkzuur (PLA).

Wageningen Food & Biobased Research en TNO onderwierpen dit type bekers, op verzoek van de Rijksoverheid, aan een milieu-analyse. Tot 2017 werden deze bekers nog in de afvalenergiecentrale (AEC) verwerkt. Maar inmiddels zijn er twee nieuwe hergebruiksroutes mogelijk: recycling en vergisting plus compostering. De komende jaren zijn er naar verwachting nog geen andere hergebruiksroutes dan de huidige drie mogelijk. Om een goede milieuanalyse te kunnen maken, gebruikten de onderzoekers de ReCiPe midpoints-methode gecombineerd met milieukosten. Deze methode drukt milieueffecten uit als schadekosten.

Martien van den Oever, projectleider bij Wageningen Food & Biobased Research: ,,Uit de milieu-analyse blijkt dat bij evaluatie van het volledige milieuprofiel de recyclingroute het beste presteert met € 1,22 vermeden milieukosten per duizend bekers. Dit komt onder meer doordat 89 procent van de ingezamelde koffiebekers geschikt blijkt voor recycling, waardoor de inzet van primaire pulp wordt vermeden en waarbij vooral de vermeden milieukosten voor teelt en fijnstofvorming zwaar wegen. De vergistingsroute neemt met een milieuprestatie van € 0,45 vermeden milieukosten de tweede plaats in, maar presteert nog altijd beter dan verwerking van afgedankte bekers in de AEC (€ 0,28 vermeden milieukosten).’’

Wanneer alleen naar het effect van klimaatverandering (CO2-uitstoot) wordt gekeken, trekken onderzoekers een hele andere conclusie. Van den Oever: ,,Dan presteert de vergistingsroute het beste met een vermijding van 5,4 kg CO2-eq. per duizend ingezamelde bekers. Dit wordt gevolgd door achtereenvolgens de AEC en daarna pas de recyclingroute. Hier presteert de recyclingroute dus opvallend genoeg het minst. Als je enkel naar klimaatverandering kijkt, is de vermeden CO2 door recycling beperkt, door de mindere CO2–uitstoot bij de productie van primaire pulp. Vergisting, maar ook verbranding, scoren goed, omdat verbranding van aardgas en dus CO2-uitstoot wordt vermeden.’’

Op basis van de resultaten kiest het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu voor de recycling van afgedankte warme drankenbekers gemaakt van papier met een PLA coating. Van den Oever: ,,Uiteindelijk is het aan de opdrachtgever om aan te geven welke keuze het best bij zijn beleidsdoelen aansluit. Het is aan ons om voor de analyse de goede methode te kiezen en op basis van de beschikbare data aan te geven wat de implicaties zijn van de verschillende keuzes.’’

actueel
01-03-2018 13:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...