Wat doen scholen precies met hun geld?

Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht; ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting.

De wettelijke verplichting voor scholen om hun uitgaven beter te verantwoorden hangt al jaren in de lucht, schrijft Bouwstenen voor centraal. In eerste instantie was met de branche afgesproken dat zij hun jaarverslag vrijwillig openbaar op hun website zouden plaatsen. Lang niet alle scholen hebben dat gedaan. Ook is er al jaren gedoe om de lumpsum financiering, waarbij schoolbesturen zelf mogen kiezen waar ze het geld aan uitgeven: personeel of materieel (waaronder het onderhoud van de gebouwen). Door meer openheid kan (intern en maatschappelijk) een beter gesprek worden gevoerd over de besteding van het geld en houdt het Rijk meer zicht op de besteding van doeluitkeringen, bijvoorbeeld voor concierges of extra personeel (of extra investeringen in het kader van het energie- en klimaatbeleid?). Er is veel kritiek op de lumpsum financiering en de nieuwe verplichting. Zo vindt de PO-Raad dat verantwoording in het primair onderwijs beter kan én moet, maar denkt dat de brief van de Ministers van Onderwijs (Van Engelshoven en Slob) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector. Ook Ewald van Vliet, voorzitter van het Lucas Onderwijs in Den Haag vindt het een goed idee dat scholen zich beter moeten verantwoorden; ‘Maar het moet geen bureaucratisch monster worden.’

Huisvesting
04-01-2019 16:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...