Voorwaarden

Het gebruik van deze website, alsmede de daarmee samenhangende schriftelijke en digitale uitgaven, zijn kosteloos voor hen die zich hebben geregistreerd, voor zover deze informatie en uitgaven niet in het besloten gedeelte staan, dat uitsluitend ter beschikking staat van abonnees van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. personen die daartoe van de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website toestemming hebben gekregen.

Alleen personen die behoren tot de doelgroep van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, mogen zich als gebruiker van deze website registreren. Personen die zichzelf registreren, verklaren daarmee impliciet:
1.    Tot de doelgroep van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer te behoren;
2.    Juiste en volledige gegevens te hebben verstrekt.
3.    Onverkort en zonder voorbehoud met de voorwaarden voor deze registratie in te stemmen.
4.    Alle inhoud van deze website uitsluitend voor zichzelf te gebruiken en niet aan derden door te geven, voor zover zij deze niet voor eigen doeleinden gebruiken, zoals publicaties, werkopdrachten, rapporten, etc.
5.    Bij gebruik van enige inhoud van deze inhoud steeds de herkomst te zullen vermelden: www.centrumfacilitair.nl/.....

Iedere registratie is voor de duur van twaalf maanden aangegaan. Indien geregistreerde voor afloop van deze registratie niet te kennen heeft gegeven deze registratie te willen beëindigen, zal de registratie automatisch voor twaalf maanden zijn verlengd, tegen de dan geldende voorwaarden. Indien deze nieuwe voorwaarden significant afwijken van de voorwaarden, zoals die op het moment van de oude registratie van toepassing waren, zal de beheerder van deze website gehouden zijn de geregistreerde daarvan eerst in kennis te stellen en om een nieuwe registratie te vragen, alvorens diens registratie met een periode van twaalf maanden verlengd zal zijn. Zolang geregistreerde zijn nieuwe registratie niet opnieuw heeft bevestigd, zal van registratie geen sprake meer zijn. Zodra de nieuwe registratie is bevestigd, zal deze voor een periode van opnieuw twaalf maanden zijn aangegaan en zijn de nieuwe voorwaarden van kracht. Opzegging van deze registratie gaat niet eerder in dan na afloop van de periode, waarvoor deze registratie is aangegaan.
 
De informatie, illustraties, tekst en afbeeldingen (hierna genoemd “inhoud”) op deze website vallen onder de Nederlandse Auteurswet. Zowel de inhoud die er staat op het moment van registratie als de inhoud, die daarna geplaatst zal gaan worden. Voor zover dat nog niet het geval is, verklaren geregistreerden impliciet met hun registratie, dat zij zich onverkort en zonder voorbehoud(en) onderwerpen aan de Nederlandse Auteurswet. De inhoud van deze website mag, voor zover niet anders dan met de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, schriftelijk is overeengekomen, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is daarom niet toegestaan delen van deze inhoud voor commerciële doeleinden te gebruiken, dan wel delen ervan te bewerken. Gebruik van delen van de inhoud is enkel onverkort toegestaan. Indien geregistreerden onverhoopt inbreuk maken op deze gebruiksvoorwaarde zijn zij er zich van bewust inbreuk te maken op het Nederlandse auteursrecht.

Registratie van deze website is pas definitief, zodra de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer c.q. de beheerder van deze website van de geregistreerde de bevestiging heeft ontvangen van het bericht, dat iedere persoon ontvangt nadat deze het registratieformulier volledig heeft ingevuld en ingestuurd. Iedere geregistreerde ontvangt dan de inloggegevens, waarmee hij/zij voortaan zijn toegang tot deze website kan verkrijgen.

Registratie houdt in, dat de geregistreerde instemt met de ontvangst van alle uitgaven, zowel schriftelijk als digitaal, van zowel de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer alsmede de beheerder van deze website, die deze in het kader van de bevordering van de kennis- en informatieverspreiding in de sector van het facilitair management en gebouwbeheer noodzakelijk achten. Waaronder, zonder uitputtend te willen zijn, het Facilitair Journaal, zowel schriftelijk als in al zijn digitale vorm(en), de digitale, facilitaire magazines zowel die per week als dagelijks verschijnen, alsmede de uitgaven, die de uitgever van het Facilitair Journaal c.q. de beheerder van deze website momenteel uitgeven en die in de toekomst uitgegeven zullen worden, zolang deze registratie duurt.

Ter verspreiding van deze kennis en informatie stelt de geregistreerde zijn opgegeven, zowel schriftelijke als digitale, contactadres(sen) onbeperkt ter beschikking, terwijl de beheerder van deze website voor iedere geregistreerde een digitale, persoonlijke postbus inricht, waarin hij naast een of meerdere van deze uitgaven ook alle overige vormen van kennis- en informatie overdracht kan bezorgen. In welke mate, op welke wijze, met welke frequentie en in welke vorm de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, deze publicaties wil toesturen, is geheel aan hem te bepalen. Binnen de beperkingen van deze voorwaarden staat het geregistreerden geheel vrij om naar eigen inzicht met de aangeleverde informatie c.q. kennis om te gaan.
Aangezien de digitale postbus integraal deel uitmaakt van deze website, heeft de beheerder van deze website uit hoofde van beheer van deze website het onverkorte en eenzijdige recht om aangeleverde, digitale informatie, c.q. kennis uit deze postbus te verwijderen, zodra hij dat uit beheer van deze website noodzakelijk acht, zonder dat geregistreerde in welke vorm of op welke wijze dan ook het recht kan doen gelden op schadeloosstelling, c.q. schadevergoeding.

De door geregistreerden verstrekte persoonlijke informatie mag door de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De bij de registratie verstrekte persoons- en contactgegevens zullen tijdens de duur van deze registratie onbeperkt en onverkort door de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, gebruikt mogen worden voor alle doeleinden, die vallen onder deze voorwaarden. De gegevens, die in het kader van deze registratie zijn verstrekt, zullen niet aan derden mogen worden verstrekt, tenzij de beheerder ervan daartoe door de Nederlandse autoriteiten wordt gesommeerd, dan wel daarvoor toestemming heeft gekregen van de geregistreerde zelf.

De commerciële doeleinden van deze website, c.q. het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer liggen, in het verlengstuk van zowel het beheer als het gebruik van deze website, c.q. het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, waaronder voor geregistreerden tenminste de volgende activiteiten van toepassing zijn:
1.    Abonnementenwerving;
2.    Bezoekerswerving voor beurzen en andere evenementen;
3.    Communicatie voor organisaties, waarmee het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, een commerciële relatie heeft, heeft gehad, dan wel wil aangaan. Een en ander ter beoordeling van de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website;
4.    Aanbiedingen van opleidingen;
5.    Alle overige, hier niet-genoemde commerciële doeleinden, die het beheer van deze website, c.q. het uitgeven van het Facilitair Journaal kunnen ondersteunen. Een en ander ter beoordeling van de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website.

Opzeggen van deze registratie kan eenzijdig gebeuren, zowel door de geregistreerde zelf als door de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer c.q. de beheerder van deze website:
1.    Op eigen verzoek van de geregistreerde bij de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website. Daartoe dient het contactformulier op deze website.
2.    Zonder enig voorbehoud, kennisgeving, restrictie of opzegtermijn, indien de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, het voorkomt, dat de geregistreerde zich niet aan de voorwaarden houdt, c.q. ongepast gebruikmaakt van de inhoud van deze website.

De uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, is niet verantwoordelijk te houden of aansprakelijk te stellen voor welke schade, verlies, ongevallen, ongemak of andere nadelige gevolgen dan ook, die uit het gebruik van de inhoud van deze website of de daarvan afgeleide producten op het gebied van kennis- en informatie overdracht, zoals facilitair journaals voortvloeien. Geregistreerde is zich ervan bewust, dat alle gevolgen van het gebruik van de inhoud altijd, in welke vorm dan ook en onverkort voor eigen rekening zijn. Registratie vrijwaart de uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website van alle mogelijke juridische claims, die in wat voor vorm en in welke zin dan ook uit gebruik van deze inhoud voortvloeien.

Geregistreerden die misbruik maken van de inhoud van deze website, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen, c.q. kunnen door de beheerder van deze website voor de schade verantwoordelijk gehouden worden.

De uitgever van het kenniscentrum Facilitair & Gebouwbeheer, c.q. de beheerder van deze website, behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze voorwaarden aan te passen.

Op deze voorwaarden van registratie is het Nederlands recht van toepassing.